Top

PRIVACY TERMS 

 1. Introduction

This website www.cuisinecuisinesaigon.com (“Website”) and all related information are owned by Cuisine Cuisine Company Limited, a company registered in Vietnam, with Enterprise Registration Certificate No. 0315133035 first issued on 27 June 2018 by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City (“Cuisine Cuisine”).

By continuing to consult this Website, you expressively agree and be bound by our General Conditions and Privacy Terms. You agree and approve for Cuisine Cuisine to store and use your personal information in accordance with the laws of Vietnam and with the international standard of personal data protection policies (such as General Data Protection Regulation).

We encourage you, as our valued client and a passionate foodie, to consult our General Conditions and Privacy Terms before continuing to use our Website. We understand you care about your personal information and we do care to you as well.

 1. Provision of personal information

Personal information includes an identification information of yours such as your name, telephone number, email, address, nationality, date of birth.

During the use of our website, you may provide your personal information to Cuisine Cuisine when consulting the Website via any social networks, subscribe to our newsletter, booking to Cuisine Cuisine or engaging in any promotion or advertisement activities organized by Cuisine Cuisine.

 1. Use of personal information

We collect only the information necessary for our service and to serve you with a better experience at Cuisine Cuisine. We engage in the highest ethical standards in the collection, security, and use of the personal information provided to us.

We only collect your personal information only for the use of:

 1. Book a cooking experience with Cuisine Cuisine
 2. Participate in our loyalty program
 3. Reach to you for advertisement and promotion of our services including our cooking experiences
 4. Promotion and marketing purposes
 5. Optimize our websites and any services of Cuisine Cuisine
 6. And other purposes to understand our clientele more so that we can serve you with better services and cooking experience

For our use, we only store any personal information provided to us in limited terms of 5 years. We store any personal information provided to use in a secured and most confidential policy and IT environment.

All your personal information shared to us is protected both online and offline. All expired information is deleted and removed from our system.

We do not require you to register or provide information to us in order to view our website. We do not share any personal information with anyone outside our network.

 1. Modify/withdrawal to personal information

You may, at any time, to request us to modify or remove any your personal information which is stored by Cuisine Cuisine. If you wish, please contact us at email (info@cuisinecuisinesaigon.com). You can also request to not continuing receiving our newsletter or subscription clients lists by sending a request to us at our contact.

 1. Confidentiality

Cuisine Cuisine engages in the protection with the highest confidentiality standards in storing and using your personal information.

 1. Effectiveness

We reverse the right to modify this Privacy Terms at any time and at our discretion. Any modification to the terms will be published to this Website. If they have any concerns, we encourage our client to consult this Website regularly for any updates or modification to the Privacy Terms or contact directly to our contacts.

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

 1. Giới thiệu

Trang web này www.cuisinecuisnesaigon.com (“Website”) và các thông tin liên quan thuộc sở hữu bởi Công ty TNHH CUISINE CUISINE, một công ty được thành lập tại Việt Nam, Giấy Phép Đăng Ký Doanh Nghiệp sô 0315133035 cấp lần đầu ngày 27/07/2018 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Hồ Chí Minh (“Cuisine Cuisine”)

Bằng việc tiếp tục truy cập Website, bạn theo đây đồng ý một cách tường minh rằng và bị ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng Chung và Điều Khoản Bảo Mật của chúng tôi. Bạn đồng ý và cho phép Cuisine Cuisine lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ thông tin cá nhân (ví dụ như General Data Protection Regulation).

Chúng tôi khuyến nghị, quý khách hàng và những người yêu ẩm thực, tham khảo Điều Khoản Sử Dụng Chung và Điều Khoản Bảo Mật trước khi tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng bạn quan tâm đến việc bảo mật các thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi cũng có sự quan tâm tương tự.

 1. Cung cấp các thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bao gồm các thông tin nhận dạng cá nhân của bạn bao gồm họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, quốc tịch, ngày sinh và các thông tin khác.

Trong quá trình sử dụng Website, bạn có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân cho Cuisine Cuisine khi truy cập Website của chúng tôi qua các phương tiện mạng xã hội, đăng ký bản tin của chúng tôi, đặt hẹn một trải nghiệm nấu ăn với Cuisine Cuisine hoặc tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc hoạt động quảng cáo được tổ chức bởi Cuisine Cuisine.

 1. Sử dụng Thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi và mang đến cho bạn một trải nghiệm tốt hơn tại Cuisine Cuisine. Chúng tôi cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong việc thu thập, bảo vệ và sử dụng các thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân cho mục đích:

 1. Đặt hẹn một trải nghiệm nấu ăn với Cuisine Cuisine
 2. Tham gia vào chương trình thành viên thân thiết
 3. Liên hệ với bạn cho mục đích quảng cáo và khuyến mãi dịch vụ của chúng tôi bao gồm các trải nghiệm nấu ăn
 4. Các mục đích quảng cáo và marketing
 5. Tối ưu hóa hoạt động của Website và bất kỳ dịch vụ nào của Cuisine Cuisine
 6. Và các mục đích khác để hiểu rõ hơn về đối tượng khách hàng của chúng tôi để chúng tôi mang đến các dịch vụ và trải nghiệm nấu ăn tốt hơn

Vì mục đích trên, chúng tôi chỉ lưu trữ các thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi trong thời hạn giới hạn là 5 năm. Chúng tôi đảm bảo việc lưu trữ các thông tin cá nhân với theo quy chế bảo mật và bảo vệ an ninh mạng tối đa.

Mọi thông tin cá nhân chia sẻ với chúng tôi được bảo vệ trong môi trường trực tuyến và ngoại tuyến. Mọi thông tin hết hạn sẽ bị xóa bỏ và loại bỏ trong hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi không yêu cầu bạn phải đăng ký hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi khi duyệt Website. Chúng tôi không chia sẻ các thông tin cá nhân với bất kỳ bên nào ngoài hệ thống của chúng tôi.

 1. Sửa đổi/Gỡ bỏ thông tin cá nhân

Bạn có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc gỡ bỏ bất kỳ thông tin cá nhân nào được lưu trữ bởi Cuisine Cuisine. Nếu bạn có yêu cầu, vui lòng liên hệ chúng tôi tại (info@cuisinecuisinesaigon.com). Bạn cũng có thể yêu cầu không tiếp tục nhận các bản tin từ chúng tôi hoặc xóa tên khỏi danh sách khách hàng của chúng tôi bằng việc gửi một email yêu cầu đến địa chỉ liên hệ của chúng tôi như trên.

 1. Bảo mật

Cuisine Cuisine đảm bảo việc bảo vệ với các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất trong lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân

 1. Hiệu lực

Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh Điều Khoản Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào và theo quyết định của chúng tôi. Mọi sửa đổi Điều Khoản Bảo Mật sẽ được đăng tải trên Website. Trong trường hợp bạn muốn tham khảo, chúng tôi khuyến nghị quý khách hàng truy cập Website thường xuyên để cập nhật các thay đổi đến Điều Khoản Bảo Mật hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.